نقش مسجد در مقابله با جریان های انحرافی
68 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جریان های مختلف فرهنگی در برابر اسلام ناب محمدی قرار گرفته اند این جریان ها که در این نگاشته به عنوان جریانهای ضد فرهنگ یاد شده است در صدد تخریب ایمان مؤمنان و اتحاد مسلمانان گام بر می دارند. استعمار بیگانگان نیز در ترویج این تفرقه گرایی نقش مؤثری داشته است. مسجد به عنوان نهاد درون دینی مهمترین مانع در برابر هجوم جریانهای انحرافی است. این مقال بر این است تا با معرفی برخی جریانهای انحرافی به ویژه فراماسونری و تصوف فرقه ای به نقش مؤثر مسجد در مقابله با این جریانها بپردازد. مسجد، پایگاه مقابله با فراماسونری و کانون تقابل با تصوف فرقه ای به شمار می آید. مسجد در برابر جریان های دیگر انحرافی همچون جریان شیطان پرستی، جریان بهائیت، جریان وهابیت، جریان ناسیونالیسم، جریان ابتذال فرهنگی، جریان کثرت گرایی دینی، جریان فمینیسم به خوبی می تواند مقاومت کند و فعالانه به ترویج اندیشه ناب محمدی(ص) بپردازد.