تحقق پذیری گزاره های دینی
63 بازدید
محل نشر: فصلنامه انديشه سبز شماره دوم بهار سال 83
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی