آیا ممکن است؟ (سیاست متعالیه از منظر غایبان همایش)
51 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : خردنامه همشهری ) خرداد و تیر 1388 - شماره 30 و 31 )(4 صفحه - از 13 تا 16)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی